فنر خمش لوله

این فنر می تواند لوله آلومینیوم پلاستیکی را که ما ارائه می دهیم را در محیط مناسب نصب و راه اندازی کنید. با استفاده این فنر خمش لوله سساده تر برای کار کردن عمل می کند و می تواند آسیب به لوله ها را کاهش دهد.

فنر خمش داخلی

مشخصات: 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 32 mm


فنر خمش خارجی

مشخصات: 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 32 mm

فرم انتقادات و پیشنهادات